Dragers van het Licht, voor U….                                   

                                                        Universele Vrede               
                         
Deze site, Universelevrede.nl, is er voor u, ter ondersteuning op uw levenspad. Mede ter ontwikkeling van lichamelijke en geestelijke gezondheid en welzijn. Neem uit de informatie datgene, wat in uw hart, als goed aan voelt. Want het ervaren, van een innerlijke Goddelijke kracht, die diep in ons verborgen, weg gedoken ligt, nog angstig voor wat komen gaat, wacht op erkenning.

Het is een spiritueel proces, vol uitdagingen, dat u aangaat te midden van de dagelijkse realiteit. Wees niet bevreesd, het zal u ervan overtuigen God’s kind te zijn, in eenheid verbonden met Hem en al Zijn schepselen. God zal nooit meer aan u openbaren, dan datgene, wat u dragen kunt. Het ervaren verinnerlijkt de behoefte, om verantwoordelijkheid te nemen.

Het eenheidsbewustzijn verbind alle aspecten van uw leven, vandaar dat het belangrijk is dat u er innerlijk van overtuigd bent, om dit pad te gaan. Deze pelgrimage is voor helden, die hun hart  durven te openen voor de wereld, in zich en om zich heen. Het Goddelijke geeft bescherming, die u niet altijd gelijk zult ervaren, maar de liefde volle aanwezigheid, is er en op een dag, wordt uw vertrouwen en volharding beloont.

Dan is er alleen dat gevoel, van oprechte verwondering en liefde voor alles wat is.
“U bent een liefde vol kind van God”.

Ushta Te, Antoinette

 

 
4+4 copia.jpg

 

 

 

 

 

 

gezondheidwitteroos.jpg

 

 

Universele Vrede


Universele Vrede is meer…….

 

Mijn liefdevol kind

 

 

Een universele vrede, is een innerlijk ervaren, van een natuurlijke Zijn.
Een natuurlijk Zijn in de geest, vrij van cultuur conditionering religie en intellect.
Deze mens in zijn natuurlijke Zijn, functioneert in de wereld, en accepteert de realiteit van deze wereld.
Wanneer je dit ervaren zou oproepen, schep je onrust in jezelf.
Door over vrede te praten, en te veronderstellen dat je nu erg vredig bent, is geen vrede, dat is een forcerend geweld.
Vrede is een kracht, die zich manifesteert, in een  innerlijk staat van rust, waarin je het pad dat zich voor je opent  accepteert,
los van het besef, dat er geen andere weg is.
Het pad, naar deze innerlijke staat, behoort nog tot ons denkend vermogen,
daarna valt alle belang van ons denkend vermogen weg
en
je bent.


Om iets te begrijpen van een universele vrede, zouden we eerst onze omgeving, dat wat ons omgeeft ons beïnvloed in ons denken, voelen en handelen, uit moeten bannen. We zouden ons ervan moeten losweken. Verder alles wat onze zintuigen kunnen waarnemen, alles zelfs onze innerlijke waarnemingen, moet uit ons systeem verdwijnen.
Het zelfde ondergaat onze innerlijke wereld, alle innerlijke ziele roerselen, en voorstellingen die we van onze ideeën over onze ziele leven hebben. Zelfs ook wanneer je erover na zou denken hoe de wereld er voor je uit zou zien, wanneer alles uitgewist is, behoort er niet meer te zijn.
Alleen IK het ZIJN, jouw werkelijke wezen, dan is er stilte en leegte waarin we een onuitsprekelijke vrees voelen. Maar zonder angst of vrees, voor de oneindige leegte, kun je jezelf geen beeld vormen van de werkelijkheid, die de basis vormt van ons heelal. Hierin was leegte, een onuitsprekelijke vorm van in alles aanwezige ruimte, die geen ruimte is. Waarin alles, aanwezig is in geest.


Als we even deze onuitsprekelijke vrees loslaten en ervan uitgaan, dat ‘wij’, op deze aarde zijn, om te leren. Dan leert het ons, waar onze valkuilen, en onze obstakels liggen. Door de spiegel, die de maatschappij ons voor houdt, hebben wij de mogelijkheid om ons’ ZIJN ’ons ware wezen te leren herkennen.
Het is niet altijd leuk, wat wij van ons zelf zien, maar het leert ons, onze omgeving, en ons zelf te begrijpen, en waarom wij ons gedragen zoals wij ons gedragen.

Wanneer wij onze aandacht naar binnen richten en besluiten om onze eigen waarnemer worden, en wij bij ons zelf vragen wat de wezenlijke vragen van het leven zijn, komt het volgende in ons op: Wat is het doel van het leven?  wat is deze materiële wereld en waarom is er zoveel leed in de wereld? wat betekent geboren worden?, en wat betekent de dood?, wat houd dat allemaal in? Wie is God, wat wil Hij van mij? wat wil Hij met mij?, wat is mijn relatie met God?.

Gaandeweg wanneer we de kern van ons wezen naderen, leren we om anders te reageren op situaties, krijgen meer inzicht, en begrip, voor ons en andermans handelen. Oude structuren bijvoorbeeld “Ik zie jou”, die hele structuur verdwijnt. Want jij en ik zijn dezelfde! Wij worden steeds zelfstandiger, en volwassen.

Meditatieve inkeer brengt ons ertoe om de beelden die in ons opkomen te bekijken, we worden ons eigen innerlijke waarnemer. Op een afstand slaan we ons zelf gade. We worden getuige waarnemer van al onze processen.
Onze aandacht trekt zich steeds verder terug in ons bewustzijn, zover zelfs dat de ruimte om getuige van onszelf zijn vrij komt. En dan blijft er alleen nog het ZIJN over.

Het ervaren van innerlijke vrede, vrijheid, stilte, een onmetelijke ruimte waarin alles aanwezig is, een zee van bewustzijn en jij bent deel van dit alles, maar nu zonder onuitsprekelijke vrees, eerder acceptatie, maar verre uit ‘overgave’.

Je kunt terugkeren van al je alledaagse opvattingen en jezelf innerlijk laten zakken in het hart. In het centrum van je hart is een kleine holte, wanneer je daarin terugkeert zul je ontdekken dat Liefde het grootste goed is.
En Liefde is God, de schepper van al wat leeft. Hij is de oorsprong van alles wat is, en alles met Zijn Liefde doordringt. Dat is de Goddelijke werkelijkheid. De eenheid van vele vormen in eenheid. Het is deze veelheid die is in eenheid.

Wij hebben uiteindelijk altijd het recht om te kiezen, in hoe verre men bewustwording, tot zich laat. Aan ons is de keus, wij hebben de verantwoordelijkheid, voor ons eigen welbevinden, en zijn met ons allen, unieke persoonlijkheden in beweging in verbondenheid met God. Naar een universele vrede in ons en om ons. 

 

 
 

 


Matralia moedergodin.jpg

 

Universele vrede is,…meer

Universele vrede, is een handreiking aan allen die onderweg zijn,
of de wens hebben geuit, om de innerlijke bron van geluk te ervaren,
een proces van bewust worden,
het ontdekken van je innerlijke kracht, je talenten,
mogelijkheden, wijsheid en liefde,
jezelf leren omarmen,
genezen,
een gezonde geest in een gezond lichaam
‘mens sana in corpore sano’,
jezelf vrijmaken van verwachtingen,
stilte en vrede, diep in je hart ervaren,
liefde voor al je medeschepselen,
een volledige ervaring van Zijn, in het Hier en Nu,
verantwoordelijkheid nemen, over je gedachten en je daden,
onbevooroordeeld,
het pad van Jezus Christus in ons dagelijks bestaan,
eenheidsbewustzijn,
onafscheidelijk verbonden zijn met God en al Zijn schepselen,
God’s konings kind te zijn,
jezelf over geven aan God’s wensen en bedoelingen,
God die voor je zorgt,
jezelf ondergeschikt maken aan “Uw wil geschiede, “Vader ”.

 

 

 

ademhaling.jpg

Ik ben niet wat ik heb.
Ik ben niet wat ik doe.
Ik ben niet wat mensen van mij zeggen.
Maar ik ben God’s geliefde kind.
Dat is wat ik ben, dat kan niemand van mij af nemen.
Ik hoef mij geen zorgen te maken.
Ik hoef mij niet te haasten.
Ik vertrouw op mijn vriend Jezus.
Met Hem deel ik de Liefde voor de wereld.

Hour of Power.

 

 

www.universele vrede.nl
info@universelevrede.nl
auteur: Antoinette Meesters